Cmentarz

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

 • Cmentarz jest własnością Parafii Matki Bożej Różańcowej w Krakowie-Skotnikach. Służy do grzebania zmarłych, wyrażenia pamięci i czci dla tych, którzy odeszli do wieczności.
 • Cmentarzem zarządza ksiądz proboszcz.
 • Na cmentarzu, na wyznaczonych miejscach grzebalnych można grzebać parafian i tych, którzy posiadają na nim opłacone miejsce.
 • Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu uzgadnia się w kancelarii, gdzie należy przedłożyć: akt zgonu z USC, kartę zgonu oraz zgodę na pogrzeb katolicki od proboszcza miejsca zamieszkania – jeśli zmarły nie był naszym parafianinem. Miejsce grzebania, jego wykopanie uzgadnia się z grabarzem. Jest nim nasz parafianin, Pan Marek Machno, tel: 503-716-946.
 • Wykonujemy groby głębinowe na 2 maksymalnie 3 osoby (w zależności od warunków terenowych) albo grobowce (piwnice) jednorzędowe na maksimum 5 osób lub dwurzędowe na maksimum 8 osób,  aby oszczędzić miejsce na cmentarzu.
 • Przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, lecz staje się jedynie jego użytkownikiem. Należy zadbać o zaznaczenie grobu: krzyż lub pomnik oraz opis, z podaniem osób w nim pochowanych i dat.
 • Grób może być użyty ponownie jako miejsce grzebalne po 20 latach, licząc od daty ostatniego pochówku.
 • Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to urząd parafialny traktuje to, jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
 • Dysponent grobu  jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia. To samo dotyczy miejsc rezerwowanych.
 • Na grobach można stawiać nagrobki, jednakże przed przystąpieniem do realizacji tej inwestycji, należy przedłożyć proboszczowi szkic, zawierający ogólny wygląd oraz wymiary zewnętrzne, uwzględniające usytuowanie przyszłego grobu na cmentarzu. Nie wolno uszczuplać przejścia między grobami.
 • Kamieniarz ma prawo wykonywać na cmentarzu swoją pracę tylko wtedy, gdy posiada zatwierdzony przez ks. proboszcza szkic pomnika. To samo dotyczy wykonania pomnika systemem gospodarczym.
 • Prace przy nagrobku (obramowanie itd.) należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach.
 • Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie, powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.
 • Zabrania się samowolnego usuwania i sadzenia drzew czy krzewów na cmentarzu.
 • Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Wszystkie odpadki należy składać do kontenera, umieszczonego przy głównej bramie cmentarza.
 • Zabrania się odsprzedawania miejsc grzebalnych osobom trzecim, bez powiadomienia o tym zarządzającego  cmentarzem.
 • Wszelkie prace wykonywane przez grabarza lub kamieniarzy polegające na wykopaniu nowego grobu lub zmianach dotyczących grobu już istniejącego wymagają zezwolenia zarządzającego cmentarzem.
 • Nasz cmentarz parafialny posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej. Nie są natomiast ubezpieczone od szkód nagrobki, ponieważ ich właścicielami nie jest parafia, lecz są nimi osoby prywatne. Radzimy postarać się o takie ubezpieczenie, najlepiej przy ubezpieczaniu domu, czy samochodu i wtedy jest ono niższe.