Konto parafii

Numer konta bankowego: 63 1240 1444 1111 0000 0936 1878